събота, септември 06, 2008

Съобщения на Община Пирдоп

Във връзка с почистване на алеите в стария гробищен парк от Община Пирдоп, ръководството апелира към гражданите да се отзоват и да почистят гробовете на своите близки и родственици, както и прилежащите към тях терени.

Осигурен е превоз от общината за извозване на отпадъците. За целта същите да бъдат изнесени на северния и западния изходи на парка.


На основание чл. 8, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС/обн. ДВ. бр.25 от 2003г. изм. ДВ, бр.3 от 2006 г./ уведомява населението на гр. Пирдоп, че в общината е постъпило решение № СО-201-ПР/2008год. на РИОСВ-София относно инвестиционно предложение за изграждане на " Конеферма за 120 коня" в поземлен имот № 155005, м. "Еленско", гр. Пирдоп с възложител Красимир Жеков Пачев.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 81 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ или пред Административен съд - гр. София, съгласно чл.148 от АПК/ обн. ДВ,бр.30/2006г./.

Няма коментари: